Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Pacienti a návštěvníci

Nepřehlédněte

24033 NSPKA Letak andelska kavarna 260x500px

Přehled používaných zkratek

A

A., a.                arterie

AA                   alergická anamnéza

AAA                 aneurysma abdominální aorty

AAT                 antikoantrotomie

Ab                   abort (potrat)

AB                   arteria brachiális

AB l. dx.          arteria brachialis vpravo

AB l. sin.         arteria brachialis vlevo

ABD, abd.       abdukce

ABF                 aortobifemorální

ABI                  index kotník - paže

ABR                 acidobazická rovnováha

AC                   abdominál circumferentis (obvod břicha plodu na gynekologickém USG)

AC                   přední komora

AC l.dx             akromioklaviculární vpravo

AC l.sin            akromioklaviculární vlevo

A/C                  assist/control-asist.řízená ventilace

ACC                 arteria carotis communis

ACE                 angiotenzin - konvertující enzym

ACE l.dx          arteria carotis externa vpravo

ACE l.sin         arteria carotis externa vlevo

ACEI                inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu

ACI                  arteria carotis interna

AC IOL             umělá čočka v přední komoře

ACL                  antikardiolipidové protilátky

a.c. retinae       arteria centralis retinae

ACD                 arteria coronaria dextra

ACS                 arteria coronaria sinistra

acs                  separace cípů chlopně

ACT                 akcelerovaný čas

ad                    k……používání…..

AD                   autozomálně dominantní

ADA                 americká diabetologická společnost

ADD, add.        addukce

ADH                 adiuretin

ADL                 nácvik běžných denních činností

ADP                 arteria dorsalis pedis

AE                   antiepileptika

AED                 automatický zevní defibrilátor

AE l.dx             adnexectomie vpravo

AE l.sin            adnexectomie vlevo

aer                   aerosol

AF                   arteria fibularis

AFC                 arteria femoralis communis

AFC l. dx.         arteria femoralis communis vpravo

AFC l. sin.        arteria femoralis communis vlevo

AFP l.dx          arteria femoralis profunda vpravo

AFP l.sin          arteria femoralis profunda vlevo

AFS                 arteria femoralis superficiális

AG                   angiografie

AG DKK           angiografické vyšetření dolních končetin

AGR                 antigravitační relaxace

AIC                  arteria iliaca communis

AIE                  arteria iliaca externa

AIHA                autoimunní hemolytická anemie

AII                    arteria iliaca interna

AIM                  akutní infarkt myokardu

AION                anterior ischemická neuropatie optiku

AK                   astigmatická keratotomie

AKB                 aortokoronární bypass

AKS                 akutní koronární syndrom

AKI                  akutní renální poškození

akut                 akutní

alb.                  ve zdravotnické dokumentaci v místě ordinace vyšetření, odběrů – albumin

ALI                   akutní plícní trauma - acute lung injury

ALL                  akutní lymfoblastická leukémie

ALK                 automatizovaná lamerální keratoplastika

ALS                 amyotrofická laterální skleróza

A-M                  areolo-mammilární komplex

AM                   arteficiální mydriáza

AMB, amb       ambulance

AMC                amniocentéza

AME                antromastoidectomie

AML                 akutní myeloblastická leukemie

amp.                ampule

analg                analgetizace

angul                angulární

ant.                  anterior

Antefl               anteflexe

Ao                   aorta, aortální

APACHE          Acute Physiology and Chronic Health Evaluation

AP                   angína pectoris

APC                 argon plazma koagulace

APL                 akutní promyelocytární leukemie

apl                   aplikace

APMPPE         akutní zadní multifokální plakoidní pigmentová epitelopatie

APO                arteria poplitea

APS                 antifosfolipidový syndrom

APPE               apendektomie

AR                   autozomálně recesivní

AR l.dx.            arteria radialis vpravo

AR l.sin.           arteria radialis vlevo

ARDS              akutní syndrom dechové tísně

ARK                 anesteziologicko-resuscitační klinka

ARK OD           refrakce pravé oko

ARK OS           refrakce levé oko

ARK OU           refrakce obou očí

ARO                 anesteziologicko-resuscitační oddělení

Art                   artikulus, artikulatio

AS                   arterioskleróza

AS univ            povšechná arterioskleróza

AS+                 akce srdeční (plodu) přítomná

AS-                  akce srdeční (plodu) nepřítomná

ASA                 klasifikace rizika v souvislosti s operací - anestezii

ASC                 artroskopie

ASSIST CMV   asistovaná ventilace

Ast                   astigmatismus

AŠ                   Achilova šlacha

AT                   adenotomie

ATA                 arteria tibialis anterior

ATB                 antibiotika

ATC                 talokrurální kloub

ATD                 antidekubitní

ATDmatrace    antidekubitární matrace

ATP                 arteria tibialis posterior

ATT                  antituberkulotika

AU                   arteria ulnaris

a-v                    arterio-venózní

AV                   adenoidní vegetace

AVB                 atrioventrikulární blokáda

AVF                 anteverzeflexe

AVNRT             atrioventrikulární nodální reentry tachykardie

AV shunt          arteriovenózní shunt

AV blok I. st.    atrioventrikulární blokáda I. stupně

AV blok II. st.   atrioventrikulární blokáda II. stupně

AV blok III. st.  atrioventrikulární blokáda III. stupně

B

B                      bazén

BAEP               vyšetření akusticky evokovaných kmenových potenciálů

BAL                 bronchoalveolární laváž

BAP                 batolecí příkrm

BAT                 bronchoalveolární tekutina

BD                   břišní drén

BDK                 bandáž dolních končetin

BDL                 Braunova dlaha

BDT                 bronchodilatační test

BERA               vyšetření kmenových potenciálů k určení sluchového prahu

BFC                 blood flow classes

BHP                 benigní hyperplazie prostaty

Bi                     bilirubin

BILI                  bilicare

Bilat.,bilat.       oboustranně

Bio                   biopsie

BIPAP              tlakově kontrolovaná ventilace kombinovaná s volným spontánním dýcháním během celého ventilačního cyklu a nastavitelnou tlakovou podporou na úrovni CPAP

BI-RADS          systém kategorizace výsledků zobrazovacích vyšetření prsu

BK                   bacil Kochův

BKT                 bronchokonstrikční test

BL                    biotronová lampa

BLU                 Blumbergovo znamení

BM                   bazální metabolismus

BMI                  body mass index

BMT                 bronchomotorický test

BP                   boční projekce

BPD                 biparietální průměr

bpn                  bez patologického nálezu

BRAO              okluze větve retinální artérie

BRVO              větvová retinální venózní okluze

BS                   bazální stimulace

BSK                 bronchoskopie

BT                    bilance tekutin

BTL                  Beautyline - přístroj k terapii

BUT                 break up time - vyšetření slzného filmu

BV                   bakteriologické vyšetření

Bvag.               bakteriální vaginóza

bvf                   bez vedlejších fenoménu

C

C                      compliance

CA                   celková anestézie

ca                    karcinom

CABG              koronární bypass

CAH                 kongenitální adranální hyperplazie

CAP                 komunitní pneumonie

CAPD              kontinuální automatizovaná peritoneální dialýza

CB sy              cervicobrachiální syndrom

CC sy              cervicokraniální syndrom

C/D                  cup disc ratio

CD                   cílený drén

CDI                  infekce Clostridium difficile

CEA                 kontinuální epidurální anestesie

CF                   cystická fibróza

CIN                  cervikální intraepiteliární neoplazie

CIS                  carcinoma in situ

c.k                   centrální krajina

CKD                 chronická ledvinová nedostatečnost

CKP                 cervikokapitální endoprotéza

CI                     cardiac index

CLL                  chronická lymfatická leukémie

CM                   cévkovaná moč

CME                cystoidní makulární edém

CMC                carpometacarpofalangeální kloub

CML                 chronická myeloidní leukémie

CMP                cévní mozková příhoda

CMV                cytomegalovirus

CNS                 centrální nervový systém

CNV                 chorioideální neovaskularizace

c/o                   cut-off (hraniční hodnota)

CO                   srdeční výdej

COS                 centrální operační sály

Cp                    krční páteř

CPAP               spontánní dýchání s tlakovou podporou

cps.                  kapsle

CR                   kompletní remise

CRA                 centrální retinální arteria

CRAO              okluze centrální retinální arterie

CRO                 cirkumferenční nesekční okraj

CRRT               kontinuální náhrada funkce ledvin

CRV                 centrální retinální véna

CRVO              centrální retinální venózní okluze

CS                   centrální sterilizace

CSCHR            centrální serózní chorioretinopatie

CSK                 cystoskopie

CT                    počítačová tomografie

CT Ag              počítačová angiografie

CTG                 kardiotokografický záznam

C-Thp               cervikální a thorakální páteř

C/TH přechod  cervikothorakální přechod

CVP                centrální venózní tlak

CVVH              kontinuální veno - venózní hemofiltrace

CVVHD            kontinuální veno - venózní hemodialýza

CVVHDF          kontinuální veno - venózní hemodiafiltrace

CXL                 crosslinking (zpevnění rohovky)

cyl                   cylindrical power

CYTO               stěr na onkocytologické vyšetření

CZO                centrální zraková ostrost

CŽ                   centrální žíla

CŽK                 centrální žilní katétr

CŽT                  centrální venózní tlak

Č

č.                     číslo

ČDK                 čelistní dolní končetina

 

ČHK                 čelistní horní končetina

Čt                    čtvrtek

č.š.                  číslo šarže

D

1x d                 1x denně

D                     dioptrie

D 1/1                Darrowův roztok

DA                   disc area

D cyl                cylindrická dioptrie

DC                   dýchací cesty

DCIS                duktální karcinom in situ prsu

DCRS              dacryocystorhinostomie

DDC                dolní dýchací cesty

d.č                   dieta číslo

DD                   na RHB – diadynamik proudy, ostatní oddělení - domov důchodců

DDS                dolní segment děložní

DDŽ                 dolní dutá žíla

dekomp.          dekompenzovaný

dez.                 dezinfekce

DF                   dech, dechová frekvence

Df                    dorzální flexe

d.f. optici          disci fasciculi optici

Dg                    diagnóza

DHS                 dynamický skluzný šroub

DIC                  disseminovaná intravaskulární koagulopatie

diff.dg              diferenciální diagnóza

DIO                  dětské infekční onemocnění

DIOP                Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče

DIP (specifikace prstu) distální interfalangeální kloub (specifikace prstu)

dist                  distální - vzdálený

DIU                  diuréza

DK                   dolní končetina

DKK                 dolní končetiny

DLCO               plícní difuze (funkční vyšetření)

dlp                   dle potřeby

DM                  diabetes mellitus

DMO                dětská mozková obrna

DME                diabetický makulární edém

DNA                 deoxyribonukleová kyselina

DNL                 ductus nasolacrimalis - vrozený uzávěr

DNQ                dolní nasální kvadrant

DO                   dětské oddělení

DO2                 dodávka kyslíku tkáním

Dop, dop          doporučení

D-OS                dieta čajová

dorz                 dorzalis

DP                   dospávací pokoj

DPN                 dočasná pracovní neschopnost

Dpt                  dioptrie

dr.                    doktor

D.R.                 dialyzační roztok

DR                   diabetická retinopatie

drg.                  dražé

DRG                Diagnose Related Groups (klasifikační systém diagnóz)

DRHB              dechová rehabilitace

DS                   dětské středisko

DSA                 digitální substrakční angiografie

Dsf                  dioptrie sférická

DSL                 dolní střední laparotomie

DPS                 dům s pečovatelskou službou

DT                   držení těla

DTA                 dolní temporální arkáda

DTQ                 dolní temporální kvadrant

DÚ                   dutina ústní

DUZ                 duplexní ultrazvukové vyšetření

DV                   oční oddělení – dolní víčko, ostatní oddělení - dechový objem

DVB                dirupce vaku blan

DVQ                dolní vnitřní kvadrant

DVT                 hluboká žilní trombóza (deep venous thrombosis)

dx                    vpravo, pravý

E

E                      extenze rozsah pohybu

e´                     transmitr. tok v tkáňovém doppleru

EA                   epidemiologická anamnéza

E/A Mi              transmitrální průtok

EAD                 erytrocyty deleukotizované resuspendované z aferézy

EAR                 erytrocyty bez buffy coatu resuspendované z aferézy

EB                   epiteliální buňky

EBR                 erytrocyty bez buffy coatu resuspendované

EBV                 Epstein-Barrové virus

ECCE               extrakapsulární extrakce čočky

ECMO              extrakorporální membránová oxygenace

EDA                 epidurální anestezie

EDTA               ethylenediamine tetracetic acid

EEG                 elektroencefalografie

EEG po SD       elektroencefalografie po spánkové deprivaci

EF                   ejekční frakce

eff.                  effervescens - šumivé tablety

EG                   elektrogymnastika

EHD                 extrakce hernie disku

ECHO              echokardiografie

EKG                 elektrokardiogram

EKL                 eklampsie

EKV                 elektrická kardioverze

Elek                 elektroterapie

EMG                elektromyelografie

EMR                endoskopická mukózní resekce

EN                   enterální výživa

EO                   endokrinní orbitopatie

EOG                elektrookulografie

EP                   evokované potenciály

EPE                 endoskopická polypectomie

EPI                  epilepsie

EPI l.dx.           epiziotomie vpravo

EPI l.sin.          epiziotomie vlevo

EPIC                epicystostomie

EPI K               epidurální katétr

ER                   estrogenové receptory

ERAS               enhanced recovery after surgery

ERCP               endoskopická retrográdní cholecystopancreatografie

ERD                 erytrocyty deleukotizované resuspendované

ERG                 elektroretinografie

ERGO              ergoterapie

ERM                epiretinální membrána

ERV                 expirační rezervní objem

ES                   elektrostimulátor, elektrostimulace

ESD                 endoskopická sumbukózní disekce

ESWL              extrakorporální lithotrypse - extracorporal shock wave lithotrypsis

ET                    esenciální trombocytémie

et CO2             expirační koncentrace CO2

ETDRS             vyšetření vizu na

ETDRS             optotypech

ETG                  elektrotonografie/tonografie

ETI                   endotracheální intubace

ETK                 endotracheální kanyla

EUZ                 endoskopická monografie

EV                   enterální výživa

ev.                   eventuálně

Ex, ex              konec

exp.                 expirace;

ext                   extenze

F

F 1/1                Fyziologický roztok 1/1

F 1/2                Fyziologický roztok 1/2

F 1/4                Fyziologický roztok 1/4

F=U/číslo         fundus umbilikus/číslo - vzdálenost děložního fundu od pupku v prstech

F                      flexe

FA                   farmakologická anamnéza

FAG                 fluorescenční angiografie

FAST               focused abdominal sonography por trauma

FB                   francouzské berle, hůl

FBSK               flexibilní bronchoskopie

FC                   femorocrurální

fce                   funkce

FESS               funkční endonasální operace paranasálních dutin

FEV1               vitální kapacita jednovteřinová

FEV1%FVC      Tiffenauv index

FF-bypass       femorofemorální

FIKO                fibrilace komor

FL                    femur lenght

FLACC             škála hodnocení bolesti u pacientů neschopných verbálního vyjádření

Fi O2               inspirační koncentrace O2

FN                   Fakultní nemocnice

FNO                 Fakultní nemocnice Ostrava

FP                   femoropopliteální

FR                   fotoreakce

fract                 fraktura - zlomenina

FRC                 funkční vyšetření reziduální kapacity

FRONT             frontální

FS                   fibrilace síní

FT                    fyzikální terapie

FTA-ABS          fluorescenční treponemový protilátkový absorpční test

FTh                  fototerapie

FTP                  funkční test páteře

FTR                  funkční test ruky

FVC                 vitální kapacita usilovná

F/V                  spirometrie objem/průtok

FW                   sedimentace erytrocytů

G

G                     grading

GG                   mm gluteii

G 5%               glukóza 5%

G 10%              glukóza 10%

G 20%              glukóza 20%

G 40%              glukóza 40%

G-                    gramnegativní

G+                   grampozitivní

GA                   gynekologická anamnéza

GBS                 nález Streptococcus agalactie u matky

G-CSF              leukocytární růstové faktory

GCS                 Glasgow Coma Scale

GDM                gestační diabetes mellitus

GDx                 skenovací oftalmoskop

GEA                 gastroenterologická ambulance

gen.                 genus

GEU                 Mimoděložní těhotenství

GFS                 gastrofibroskopie

ggl                   ganglion

GIT                   gastrointestinální trakt

gly.                  glykemie

GM                  Grand mall

GM-CSF           leukocytární růstové faktory

GO                   Kapavka

GP                   glykemický profil

G-P                   genu-pektorální poloha

GPA                 guided progression analysis

gr                     gradus - stupeň grav.hebd gravidita hebdominalis

GS                   Gleason Score

gtt.                   kapky

GvHD               reakce štěpu proti hostiteli

Gy                   Grey U - jednotka záření

Gyn.por            gynekologicko-porodnické oddělení

H

H 1/1                Hartmanův roztok

HAK                 hormonální antikoncepce

HAE                 hladiny antiepileptik

HAZ                 hyperalgická zóna

HBZS               Hlavní báňská záchranná stanice

HC                   head cirkumference

HCL                 hairy-cell leukemie

H+D                 horní + dolní

HD                   hernie disku

HD l.dx            hrudní drenáž vpravo

HD l.sin            hrudní drenáž vlevo

HDC                 horní dýchací cesty

HDF.P              hemodiafiltrační pumpa

HDS                 hemodialýza, hemodialyzační středisko

HDŽ                 horní dutá žíla

HE                   hysterektomie

HE cum AEB    hysterektomie s adnexectomií oboustrannou

HEA                 hysterectomie abdominální

HELLP             Hemolysis, Elevated, Liver enzymes, Low Platelets - kategorie pozdní gestóza

HEMA              Hydroxyetylmetakrylát

Hemi                postihující jednu část těla

HeU                 hernia umbilicalis

HE vag             hysterektomie vaginální

HFNO               vysokoprůtoková nosní oxygenoterpie

HDF                  hemodiafiltrace

HGH                 high grade hemoroids

HID                  hernia inguinalis dextra

HIS                  hernia inguinalis sinistra

HIT                   heparinem indukovaná trombocytopenie

HK                   horní končetina

HKK                 horní končetiny

HKS                 ve zdravotnické dokumentaci v místě ordinace vyšetření, odběrů - hemokoagulační screening

HL                    Hodgkinův lymfom

HLA                 hlavní histokompatibilní systém člověka

HLP                 hyperlipoprotéinémie

HN                   hlavové nervy

HNQ                 horní nasální kvadrant

HOD., hod.       hodina

HP                   Helicobacter pylori

HPV                 lidské papilomaviry

HRT                 na očním oddělní - Heidelberg Retinal Tomograph, ostatní oddělení - hormonální substituční terapie

HS                   ambulance léčby bolesti - hiatus sakralis, ostatní oddělení humeroscapulární

HSG                 hysterosalpingografie

HSL                 horní střední laparotomie

HSK                 hysteroskopie

HSV                 herpes simplex virus

HSS                 hluboký stabilizační systém

HTA                 horní temporální arkáda

HTO                 hematologicko-transfuzní oddělení

HTQ                 horní temporální kvadrant

HUS                 hemolyticko uremický syndrom

HV                   horní víčko

HVQ                 horní vnitřní kvadrant

HYE                 hysterektomie

HZO                 herpes zoster opthalmicus virus

HZQ                 horní zevní kvadrant

HZV                 herpes zoster virus

HŽT                  hluboká žilní trombóza

CH

CHCE               cholecystektomie

Chir                  chirurgické, -á, -ý

CHOPN            chronická obstrukční plícní nemoc

CHRI                chronická renální insuficience

CHRT               chemoradiotherapie

chron               chronický

CHT                 chemoterapie

CHŽI                chronická žilní insuficience

I

i.a.                   intraarteriálně

IAP                  intraabdominální tlak

IBD                  nespecifické střevní záněty

IBP                  invazivní krevní tlak

IC                     individuální cvičení

ICA                  inhibitory karboanhydrázy

ICCE                intrakapsulární extrakce zkalené nitrooční čočky

ICD                  implantovaný kardioverter defibrilátor

ICG                  indocyaninová zeleň

iCMP                ischemická cévní mozková příhoda

IČ                     infračervený

i.d.                   intradermálně

ID                    invalidní důchod

IDDM               inzulin - dependentní diabetes mellitus

IF                     interferenční proudy

IFIS                  syndrom vlající duhovky

Ig                     imunoglobulin

IGF                  insulin like grown factor

IHD                  intermitentní hemodialýza

ICH                  nitrolební hematom

ICHDK              ischemická choroba dolní končetiny

ICHDKK           ischemická choroba dolních končetin

ICHS               ischemická choroba srdeční

i.m.                  intramuskulárně

IM                    infarkt myokardu

IMC                  infekce močových cest

IMD                  idiopatická makulární díra

IMU                  intermediální uveitida

IMP                  intermediální péče

incip                 incipientní - počínající

inf, INF.            infúze

ing                   inguinální - tříselný

Inh                   inhalace

inj.                   injekce

inkl                   inklinace

insuf.               insuficience

Int.                   interní

inv.                  invazivní

IOL                   umělá nitrooční čočka

IP                     infuzní pumpa

IP kloub           interfalangeální kloub

IPP                  inhibitory protonové pumpy

IPPV                intermittent positive pressure ventilation - synchronizovaná zástupová ventilace

IPPV/assist      pomocná prohlubovaná ventilace s pozitivním tlakem

IRBBB             inkompletní blok pravého Tawarova raménka

IRMA                intraretinální mikrovaskulární abnormalita

Irrigo                irrigografie

irit                    iritační

IRV                  inspirační rezervní objem

ISOIM               protilátky proti RH

ISP                  informovaný souhlas pacienta

IT                     nitrooční tlak

ITP                   idiopatická imunní trombocytopenická purpura

IU                     mezinárodní jednotky

IUD                  nitroděložní tělísko

i.v.                   intravenózně

IVIg                  intravenózní imunoglobuliny

IVP                  intravenózní pyelografie

IVS                  interventrikulární septum

izokor               izokorické

J

j                       jednotky

J.č                   Jaegrovo číslo

JBV                 jednoduché binokulární vidění

JIA                   juvenilní idiopatická artritida

J+S                  játra + slezina

JIP                   jednotka intenzivní péče

JIPN                 novorozenecká jednotka intenzivní péče

j.k.n                 jiná korekce nelepší

JS                    jejunostomie

JT                    ve zdravotnické dokumentaci v místě ordinace vyšetření, odběrů – jaterní testy

Jug.                 jugularis

K

K                      kontrakce

KAP                 kapilární

KB                   krevní banka

KC                   kontrastní citlivost

KCE                 epidemická keratokonjuktivitida

KCl 0,15%/F1/1      Kaliumchlorid/Natriumchlorid 0,15% + 0,9%

KCl 0,3%/F1/1        Kaliumchlorid/Natriumchlorid 0,3% + 0,9%

KCl 0,15%/G5%     Kaliumchlorid/Glucose 0,15% + 5%

KCl 0,3%/G5%       Kaliumchlorid/Glucose 0,3% + 5%

KCS                 keratoconjuctivitis sicca

KČ                   kontaktní čočka

KD                   kontrola dávek

KES                 komorová extrasystola

KFR                 komplement fixační reakce

KH                   kongenitální hypothyreosa

KHCD              katar horních cest dýchacích

KHN                 Karvinská hornická nemocnice

KI                     kontraindikace

KID                  Kirschnerův drát

KK                   krupicová kaše

KKP                 karotidokavernózní píštěl

K.l                    kontrastní látka

KL                    klyzma

k.n                   korekce nelepší

KO                   krevní obraz

ko                    kontrolní vyšetření

koj                   kojenecké oddělení

Kolono             kolonoskopie

KOLPO            sledování čípku děložního

komp.              kompenzovaný

Kons                konsilium

kont.                kontinuálně, kontinuální

KP                   kardiopulmonální

KPS                 kalichopánvičkový systém

KPR                 kardiopulmonální resuscitace

KPCR              kardio pulmo cerebrální resuscitace

KRS                kineziologický rozbor stoje

KRYO              kryoterapie - léčba chladem

KS                   krevní skupina

KS elektroda   kardiostimulační elektroda

KSME              klinicky signifikantní makulární edém

KT                   komorová tachykardie

KTI                   kardiothorakální index

kv                    kvadrant

KVD                 krátkovlnná diatermie

KVS                 kardiovaskulární systém

KZ                   křížová zkouška

L

l                       levá

LA                    lokální anestezie

LABA               dlouhodobá B2 mimetika

LADA               latentní autoimunní diabetes dospělých

LAH                 levý přední hemiblok

LAMA               dlouhodobá anticholinergika

LAP                 lymfadenopatie

LAPPE             laparoskopická apendektomie

Lass                Lassegue

LASEK             laser epithelial keratomileusis lat    laterální

LAV                 laváž

LAVH               laparoskopicky asistovaná vaginální hysterectomie

LB snímek       levý boční snímek

LBBB               blok levého raménka

LCA                 ligamentum crutiatum anterior

LCHCE            laparoskopická cholecystektomie

LCIS                lobulární karcinom in situ prsu

l.cribr               lamina cribrosa

LD drén            levý dolní drén

LD:                  lineární dávkovač

LDL                  lipoprotein s nízkou denzitou

LDK                 Levá dolní končetina

LDN                 léčebna dlouhodobě nemocných

l.dx                  vpravo, pravá

LFK                  laserová fotokoagulace

LGH                 low grade hemoroids

LGL                  leukemie z velkých granulovaných lymfocytů

LH drén           levý horní drén

LHK                 levá horní končetina

LCHCE             laparoskopická cholecystektomie

LI                     oční oddělení - laser iridotomy, ostatní oddělení - labore inaptus

lig.                   ligamentum

ligg.                 ligamenta

LIS                   lumboischiadický syndrom

LK                    levá komora

LK Dd              průměr levé komory v diastole

LK Sd               rozměr levé komory na konci systoly

LK PW             zadní stěny levé komory

LM                   laryngeální maska

LMD                 lehká mozková dysfunkce

LMWH              frakcionovaný (nízkomolekulární) heparin

loc.                   lokálně

logMUR           log10 minimálního úhlu rozlišení

LP                   lumbální punkce

Lp                    bederní páteř

LPS                 lékařská pohotovostní služba

LPH                 levý zadní hemiblok

LSp                  bederní páteř a sakrum

LPSK               laparoskopie

LRI                   limbální relaxační incize

LS                    levá síň

l.sin.                 vlevo, levá

L/S přechod     lumbosakrální přechod

LTV                   léčebná tělesná výchova

LU                    lymfatická uzlina

I. utr                lateralis utres

lux                   luxace - vykloubení

LV na BK         laryngeální výtěr na mycobacteria

LZS                 letecká záchranná služba

M

m.                    musculus

m.SCM            m. Sternocleidomastoideus

MA                   mikroaneuryzma

MAC                metabolická acidóza

MAHA              mikroangiopatická hemolytická anemie

MAL                metabolická alkalóza

MAP                střední arteriální tlak - mean arterial blood pressure

Mat.M             mateřské mléko

max                 maximální

MBL                 motodláha (mobilimat)

MC                   menstruační cyklus

MCP                metacarpofalangeální kloub

MCUG              mikční cystouretrografie

MD                  mateřská dovolená

MDK                mediální dolní kvadrant prsu

MDS                myelodysplastický syndrom

MDT                 multidisciplinární tým

ME                   menisektomia

med.                mediální - střední

mechano          mechanoterapie

MEP                motorické evokované potenciály

men.                meniskus

mer                  meridián

Meta                metastázy

MEWDS           syndrom mizejících bílých skvrn

MGT                magnetoterapie

MGUS              monoklonální gamapatie nejasného významu

MH                  mikrohemoragie

MHC                major histocompatibility complex

MHK                vnitřní horní kvadrant prsu

Mi                    mitrální

MI                    Minolta

MICS                mikroincizní chirurgie katarakty

Mig                  monoklonální imunoglobulin

min                  minimální

Ming                Mingazzini

MIOL                multifokální nitrooční čočka

MIPY                modulované impulzní proudy

MIP                  modulární impulsní proudy

Mj                    milionů jednotek

MK                   mléčná kuchyň

MKL                 mikroklyzma

MLI                  vnitřní limitující membrána

m.m                 močový měchýř

mm                  musculi

MM                  dětské oddělení - mateřské mléko, ostatní oddělení - mnohočetný myelom - myeloma multiplex

MNOF              Městská nemocnice Ostrava - Fifejdy

Mob                 mobilizace

MODS              syndrom multiorgánové dysfunkce

MOF                 multiorgánové selhání

MOP                mikrobiální obraz poševní

mop                 meziobratlový prostor

MP                   ve zdravotnické dokumentaci v místě ordinace vyšetření, odběrů – malý panel MPA ve zdravotnické dokumentaci v místě ordinace vyšetření, odběrů - malý panel ARO, NIP, DIOP

MPS                myeloproliferační syndrom

MR                   magnetická resonance

MRA                magnetic resonance angiography

MRD                minimální reziduální choroba

MRI                  magnetic resonance imaging

MRSA              methicilin rezistentní staphylococcus aureus

M+S                 moč + sediment

MT                   měkké techniky

MTC                 metacarp

MTCP               metacarpophalang

MTP                 metatarzofalangeální kloub

MTS                 metastatický

MTT                 metatars

MU                   Murphyho příznak

MÚR                minimální úhel rozlišení

MV                   minutový objem

MV spont          spontánní část minutového objemu

MVV                 maximální minutová ventilace

MVD                postižení všech hlavních srdečních tepen při ICHS

N

N                      noc

n.                     nerv

NA                   návyková anamnéza

Na profil          sodíkový profil na HDS

NAP                 nestabilní angína pectoris

nat                   natural

NBP                 neinvazivní krevní tlak

NC                   neurocirkulační poměry

N/C poměr      nukleoplasmatický poměr

ncl                    nucleus

Nd: YAG           neodymový laser

Ne                    neděle

Nebul               nebulizace

negat               negativní

NEU                 neurologie, neurologický

NF                   nespecifická flóra

NGS                 nasogastrická sonda

NH                   nosohltan

NHL                 non-hodgkinské lymfomy

NCH                 neurochirurgie

NIBP                neinvazivní tlak krve

NIDDM             non-inzulin dependentní diabetes mellitus

NIP                   následná intenzivní péče

NIPS                škála hodnocení bolesti novorozenců a kojenců (Neonatel/Infant Pain Scale)

NIV                  neinvazivní ventilace

NJS                 nasojejunální sonda

NK                   nosní kapky

NMR                nukleární magnetická rezonance

nn.                   nervy

NN                   nosokomiální nákazy, nemocniční nákazy

NO                   nynější onemocnění

NQIM               non-q-infarkt myokardu

NP                   následná péče

NPB                 náhlá příhoda břišní

NPDR              neproliferativní diabetická retinopatie

NPO                 nic per os

NPWT              negative pressure wound therapy

NS                   nespecifický

NSAID              nesteroidní antiflogistika

NST                 non stress test

NSTEMI            infarkt myokardu bez elevace ST úseku

NVD                 neovaskularizace terče zrakového nervu

NVE                 neovaskularizace kdekoli na sítnici

NY                   nystagmus

NYHA               klasifikace srdečního selhání dle dušnosti

NZO                 zraková ostrost bez korekce

O

O                      odpoledne, odpolední

O2                   kyslík molekulární

OA                   osobní anamnéza

OAE                 otoakustická emise

Obj                  objektivně

OCP                 oční jizevnatý pemfigoid

OCT                 optická koherentní tomografie

OD                   pravé oko - oculi dextri

odd.                 oddělení

oft, Opht           oční

oGTT                orálně glukozo-toleranční test

OHL                 obvod hlavy

OHR                 obvod hrudníku

OHS                 okresní hygienická stanice

OIS                  oční ischemický syndrom

oj                     ojediněle

OK                   na dětském - ovocná kaše, ostatní oddělení - okultní krvácení

OL                   ošetřující lékař

OLU                 odborný léčebný ústav

OMA                otitis media acuta

OMF                osteomyelofibróza

OMCH              otitis media chronica

OMM                odstříkané mateřské mléko

OMS                otitis media secretorica

OP                   občanský průkaz

OP +                ozvy plodu přítomné

OP -                 ozvy plodu nepřítomné

Oper                operace

ord                   ordinace

ORL                 otorinolaryngologie

ORT                 ortopedie

OS                   na očním - oculus sinister, ostatní oddělení - osteosyntéza

OSVČ              osoba samostatně výdělečně činná

OSS ve ZZ       oddělení sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení

oš. dg              ošetřovatelská diagnóza

OTI                   orotracheální intubace

OTS                 ocular trauma score

OU                   obě oči

OZT                 oxytocinový zátěžový test

P

p                      pravá

P                      puls

p.a                   perianální stěr

Pá                    pátek

PA                   pracovní anamnéza

pac.                 pacient

PAD                 perorální antidiabetika

PAG                 panangiografie

palp.                palpebrae (víčko - (A))

Paravert           paravertebrální pas. pohyb pasivní pohyb

PASB               tlaková podpora

Pattern-VEP     Pattern vizuální evokované potenciály

Paw                  tlak v dýchacích cestách

PB snímek        pravý boční snímek

PB                   podpažní berle

PC                   zadní komora

PCAG              primární glaukom uzavřeného úhlu

PCI                  perkutánní koronární intervence

PC IOL             zadněkomorová nitrooční čočka

PCO                 syndrom polycistyckých ovarií

PCR                 polymerázová řetězová reakce

PCV                 tlakově řízená ventilace

PD                   dětské oddělení - porodní délka, ostatní oddělení - peritoneální dialýza

PD drén           pravý dolní drén

PD (+ číslo)      pupila diameter - vzdálenost zornic

p.d.f. optici      papila disku zrakového nervu

PDK                 pravá dolní končetina

PDR                 proliferativní diabetická retinopatie

PDsf                prizmatické dioptrie

PDT                 fotodynamická terapie

PE                   polypektomie

PEA                 bezpulzová elektrická aktivita

PEEP               Positive endexpiratory pressure - přetlak na konci expiria

PEDA               porodní epidurální analgezie/anestezie

PEG                 perkutánní endoskopická gastrostomie

PERG              ERG na strukturované podněty

PERIM             zorné pole

PET                 pozitronová emisní tomografie

PEX                 pseuodoexfoliační syndrom

PF                   plantární flexe

PFCL               tekutý perfluorokarbon

PFN                 proximální femorální hřeb

PG                   tlakový gradient

PH                   porodní hmotnost

PH drén            pravý horní drén

Ph1                  Philadelphský chromozom

phal                 phalanx - prstní článek

PHACO            fakoemulzifikace zkalené nitrooční čočky

PHK                 pravá horní končetina

PHY                 Phyaction - přístroj k terapii

PI                     index pulsativity

PICC                periferně zaváděný centrální žilní katetr

PID                  hluboký pánevní zánět

PIH                  těhotenská indukovaná hypertenze

PIP                  proximální interfalangeální kloub

PIR                  postisometrická relaxace

Pi                     inspirační tlak

PK                   pravá komora

PK l.dx.            punkce kariny vpravo

PK l.sin .           punkce kariny vlevo

PKT                 punkce kariny tracheální

PKU                 fenylketonurie

PL                    praktický lékař

plant                plantární

PLE                 Pleniesovo znamení

PLDD               praktický lékař pro děti a dorost

PLL                  prolymfocytární leukémie

plv.                  prášek

PM                  na rehabilitaci - podvodní masáž, ostatní oddělení - poslední menstruace

Pmax              maximální tlak v dýchacích cestách

PME                parciální mastektomie

PMG                perimyelografie

PMK                permanentní močový katétr

PMMA              polymetylmetakrylát

PMV                psychomotorický vývoj

PND                 vedlejší dutiny nosní

PNL                 primární nitrooční lymfon

PNF                 proprioceptivní neuromuskulární facilitace

PNO                pneumothorax

PNP                 polyneuropatie

PNS                 periférní nervový systém

Po                   pondělí

p.o.                  per os

POAG              primární glaukom s otevřeným úhlem

POCT               point of care testing

Poj                   pojišťovna

POR                 porodní

PONV              pooperační nauzea, zvracení

post.                posterior

pozit                pozitivní

PP                   pleurální punkce

PPI                  porod předčasný počínající - incipientní

PPH                 gynekologicko-porodní oddělení - poloha podélná hlavičkou, ostatní oddělení - procedure for prolapse and hemorrhoids

PPK                 parciální perforující keratoplastika

PPL                 pars plana lensektomie

PPKP               poloha podélná koncem pánevním

PPV                 pars plana vitrektomie

PR                   parciální remise

PRCA               čistá aplazie červené řady (pure red cell aplasia)

PRFK               panretinální fotokoagulace

PRK                 fotorefrakční keratektomie

PRL                 fakická refrakční čočka

p.r.                   per rektum

Pron                 pronace

prof                 profundus - hluboký

Prox                 proximální - bližší počátku

PS                   pravá síň

PS                   tlaková podpora při použití umělé plícní ventilace

PSR                 pravidelný sinusový rytmus

PSV                 podpůrná tlaková ventilace

P+S                 Plíce + srdce

PTA                 perkutánní transluminální angioplastika

PTCA               perkutánní transluminální koronární angioplastika

PTD                 perkutánní transhepatická drenáž

PTK                 fototerapeutická keratektomie

Pu                    pulmonální, pulmonalis

PV                   plodová voda

PVD                 posterior vitreous detachment

p.v.n                per vias naturales

PVR                 proliferativní vitreoretinopatie

PY                   pyramidový, -é

PZP                 předozadní projekce - snímek

PZS                 protialkoholní záchytná stanice

PŽ                   periférní žíla

PŽK                 periférní žilní katétr

Q

Q                      quadriceps femoris

QQ                   quadriceps femoris

QTc int.O         trvání QT intervalu dle frekvence

R

R                      na žádankách - rutina, v ostatních případech - ráno

R                      resistnace (na ventilátorech)

r                       reflex

rr                      reflexy

R 1/1                Ringerův roztok 1/1

R 1/2                Ringerův roztok 1/2

RA                   rodinná anamnéza

RAC                 respirační acidóza

Rad                  radialis, radiální

RAEB               refrakterní anemie s excesem blastů

RAF                 reflex akustikofaciální

RAL                 respirační alkalóza

RAP                 retinální angiomatózní proliferace

RAPD               relativní aferentní pupilární defekt

RARS               refrakterní anemie s prstenčitými (ring) sideroblasty

RBBB              blok pravého raménka

RBSK               rigidní bronchoskopie

RC                   radiokarpální

rce                   reakce

RCUI                revize dutiny děložní

RCx                 ramus circumflexus

r.č                    rodné číslo

RD                   Redonův drén

Rd                   radiální dukce

RDG                radiodiagnostické

RE:                  závěr

re ASC             revizní ASC

re TEP              replantace TEP

Recto               rectoskopie

reg                   regurgitace

Relax. Tech     relaxační techniky

Relax               relaxace

RES                 revize, excize, sutura rány

RESP               respirace

Retrofl              retroflexe

RF                   radiofrekvenční

RFN                 retrográdní femorální hřeb

RFT                  respirační fyzioterapie

RH                   Rhesus faktor

RHB                 rehabilitace

RI                     resistence index

RIA                  ramus interventrikuláris anterior

RIMA                arteria mammaria l.dx.

RIM                  ramus intermediális

RK                   rýžová kaše

RLP                 rychlá lékařská pomoc

RM                   reflexní masáž

RMD                ramus marginalis dexter

RMS                ramus marginális sinister

RNFL               vrstva nervových vláken sítnice

RNK                 repozice nosních kůstek

RO                   rehabilitační oddělení

ROF                 reflex optikofaciální

ROP                 retinopatie nedonošených

ROSC              obnovení spontánního oběhu

ROTEM           rotační troblelastometrie

ROW               Rowsingův příznak

Rp                   recept

RP                   reflexní plazení

RPE                 retinální pigmentový epitel

R-P-V                ráno-poledne-večer

Rpt                  ruptura

RRR                rychlá reaginová reakce u Syfilis

RS                   roztroušená skleróza

RSI                  bleskový úvod do anestézie

RSM                roztroušená skleróza mozkomíšní

RT                    radioterapie

rtg                    rentgen - tuto zkratku je možno používat v doporučení v ZD

rtg S+P            rentgenové vyšetření srdce + plíce

RÚ                   rehabilitační ústav

RV                   reziduální objem

RVF                 retroverze flexe

RZ                   reflexní změny

RZP                 rychlá zdravotnická pomoc

RZS                 rychlá záchranná služba

S

s.                     sestra

S                     vyšetření mající statimové kódy

S+P                 srdce + plíce

SA                   sociální anamnéza

SA blok            sinoatriální blokáda

SAB                 spinální anestezie

SABA               krátkodobá B2 mimetika

SAH                 subarachnoidální hematom

SAK                 subarachnoidální krvácení

SaO2               saturace arteriální krve

SAPE               serózní ablace pigmentového epitelu

SBV                 stolice na bakteriologické vyšetření

SC                   ukončení porodu per sectio Cesaeram

SCA                 spinocerebellární ataxie

s.c.                  subkutánně

scinti                scintigrafie

SDH                 subdurální hematom

SEP                 senzitivní evokované potenciály

SI                     sakroiliacalní skloubení

SIGS                stab incisio glaucoma surgery

simpl                simplex - prostý

SIMV                synchronizovaná zástupová ventilace

sin                   vlevo, levý

sir.                   sirup

SIS                  sakroiliakální skloubení

SIADH              syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormónu

SJS                 Stevensův - Johnsonův syndrom

skia                  skiagrafie

SKIA vyš          skiaskopické vyšetření

SKG                selektivní koronarografie

s.l.                   sublingválně

SLE                 systémový lupus erythematodes

SLO                 skenovací laserový oftalmoskop

SLT                  selektivní laserová trabekuloplastika

SM                   segmentová masáž

SNB                 sentinel node biopsy – biopsie sentinelové uzliny

SNK                 střídavé nožní koupele

SNP                 stolice na parazity

SO                   silikonový olej

So                   sobota

sol.                  roztok

SONO A           ultrazvukové vyšetření oka

SONO B           ultrazvukové vyšetření oka ve dvou projekcích

SP                    sternální punkce

SPECT             jednofotonová emisní počítačová tomografie

spfc                 superficiální - povrchní

SpO2              pulsní oxymetrie

Sputum na BK sputum na mycobacteria

spont               spontánně

SR                   sinusový rytmus

SS                   svalová síla

SSy                 Sjogrenův syndrom

SSSy               sick sinus syndrom

St                    středa

ST                    svalový test

Stab                 stabilizovaný

StC                  sternokostální

STD                 sexuálně přenosné choroby

Stp                  stav po……

STEMI              infarkt myokardu s elevacemi ST úseků na ekg

SUF                suchá ultrafiltrace

subj                 subjektivní

Sup                  supinace

supr                 superior - horní

supp.               čípek

susp                suspektní

SV                   spontánní ventilace

SVES               sinoventrikulární extrasystola

SVM                specifická váha moče

SV                   stroke volume (tepový objem) u monitorace srdečních parametrů

SvO2               saturace venózní krve kyslíkem

SvjO2              saturace véna juguláris kyslíkem

SVRI                systémová vaskulární rezistence indexovaná

SVT                 supraventrikulární tachykardie

SVV                 stroke volume variace

SY, sy              syndrom

Š

ŠŽ                   štítná žláza

T

T                      topografie

TA                    trombocyty z aferézy

TAD                 trans abdominální diameter

TAPP               transabdominální plastika kýly

TASS               toxic anterior segment syndrom

TB                    trepanobiopsie

TBB                 transbronchiální biopsie

TBC                 tuberkulóza

tbl.                   tableta

TC                    hlezenní kloub

t.č.                   toho času

TD                   T- drén

TDI                   tkáňový Doppler

TE                    tonsilektomie

TEE                 transesofageální echokardiografie

TEN                 trombembolická nemoc

TENS               transkutánní elektrické neurostimulace

TEP                 na chirurgii - totální extroperitoneální plastika u kýly, ostatní oddělení - totální endoprotéza

TEX                 tvrdé exudáty

TF                    tepová frekvence

tg                     týden gravidity

Th.                   therapie - léčba

ThLp                torakální a lumbální páteř

Thom               Thomayer

Thp                  Hrudní páteř

TCH                 tonsilitis chronica

TCHS               tracheostomie

TCHSK             tracheostomická kanyla

Ti                     inspirační čas

TIA                   transitorní ischemická ataka

TI:TE                poměr čas inspirace : čas expirace

TINU                 tubulointersticiální nefritida a uveitida

TIPS                 transjugulární intrahepatální portosystémový shunt

TIVA                 totální intravenózní anestézie

TK                    tlak krevní

TKS                 trvalá kardiostimulace

TLCO               vyšetření transferfaktoru

TLH                  totální laparoskopická hysterektomie

TNAB               tenkojehlová biopsie

TME                 totální mesorektální excise

TM kloub         temporomandibulární kloub

TMT                 tarzometatarzální kloub

TO                   topografie

TopSS             topografický skenovací systém

TOT                  páska obturatorní k léčbě stressové inkontinence

TOXO              toxoplazmóza

TOZ                 teplý olejový zábal

TP                    na rehabilitaci - Trebertovy proudy, ostatní oddělení - termín porodu

TPN                 plná parenterální výživa

tr                      tractus

TRALI               transfusion-related Acute Lung Injury - akutní potransfúzní reakce

TRE                  trabertův

treponemové testy    TP-PA ,19S IgM SPHA

Tri                    trikuspidální, trikuspidalis

TOF                 train of four

TrP                   trigger point

TS                    pokus o sebevraždu

TT                     tělesná teplota

TTCS                transkraniální Doppler

TTE                  transthorakální echokardiografie

TTP                  transthorakální punkce

TTT                  transpupilární termoterapie

TU                    transfúzní jednotka (transfusion unit)

tu                     tumor

TUR DKK         tonické úchopové reflexy na dolních končetinách

TUR HKK         tonické úchopové reflexy na horních končetinách

TURP               transureterální resekce prostaty

TURT                transureterální resekce tumoru močového měchýře

TV                    trichomonas vaginalis

TVP                  transvesicální prostatectomie

TVT                  transvaginální tape - páska k léčbě stressové inkontinence

TXM                 toxometabolický

TZN                  terč zrakového nervu

U

U                     uterus

UBM                ultrazvuková biomikroskopie

UD                   ulnární dukce

UF                   ultrafiltrace

UFN                 nepředvrtávaný femorální hřeb

UHN                 nepředvrtávaný humerální hřeb

ULABA             ultradlouhodobá B2 mimetika

uln                   ulnární

ung.                 mast

ÚP                   úřad práce

ÚPS                 ústavní pohotovostní služba

UPT                 interrupce - umělé přerušení těhotenství

UPV                 uměná plícní ventilace

URS                 ureterorenoskopie

USG                 ultrazvuk, ultrazvukové vyšetření

Út                    úterý

utr                    utrisque - dvoustranný

UV                   ultrafialový

UZ                   přístrojová terapie

V

V                     večer

v.                     vena

vv.                   venae

VAC                 vakuum assisted closure

vag                  vaginální

VaIN                 vaginální intraepiteliální neoplazie

VAP                 ventilátorová pneumonie

VAS                 vizuální analogová škála bolesti

VATS               videoasistovaná thorakoskopie

VB                   vak blan

VBI                  vertebrobazilární insuficience

VC                   vitální kapacita

v.c.retinae        vena centrális retinae

VC%TLCO        index plícní hypertenze

VCI                  vena cava inferior

VCL                 vulnus contusolacerum

VCS                 vena cava superior

vd                    vdech

VD                   větší děti

VDI                  vasodilatační infusní léčba

VDRL               test k diagnostice syfilis

VDT                 vadné držení těla

veget. aden.    adenoidní vegetace

VEGF               vascular endothelial growth factor

Vent.T              ventilační trubička

ventr.               ventrální

ventr.f              ventrální flexe

VEP                 zrakové evokované potenciály

Vert. alg. sy     vertebrogenní algický syndrom

VEX                 ukončení porodu vakuumextraktorem

VF                   na dětském oddělení, RHB ambulanci - velká fontanela, ostatní oddělení - vitální funkce

VFC                 vena femoralis communis

VFC l. dx.         vena femoralis communis vpravo

VFC l. sin.        vena femoralis communis vlevo

VFP                 vena femorális profunda

VFS                 vena femorális superficiális

VH                   vycházková hůl

VHA                 virová hepatitida A

VHB                 virová hepatitida B

VHC                 virová hepatitida C

VHD                 virová hepatitida D

VHE                 virová hepatitida E

VHG                 virová hepatitida G

VHKS               ve zdravotnické dokumentaci v místě ordinace vyšetření, odběrů - velký hemokoagulační screening

VCHGD            vředová choroba gastroduodena

VIC                  vena iliaca communis

VIE                  vena iliaca externa

VII                    vena iliaca interna

VIN                  vulvární intraepiteliální neoplazie

VJ l. dx.            vena juguláris vpravo

VJ l. sin.           vena juguláris vlevo

VJI                   vena juguláris interna

VLDL               lipoproteiny s velmi nízkou hustotou

VMA                vitreomakulární adheze

VMTS               vitreomakulární trakční syndrom

VOD                visus pravého oka

VOS                 visus levého oka

VOU                 visus obě oči

VP                   ostatní oddělení vena poplitea, ve zdravotnické dokumentaci v místě ordinace vyšetření odběrů velký panel

VPA                 ve zdravotnické dokumentaci v místě ordinace vyšetření, odběrů velký panel ARO, NIP, DIOP

VPMD              věkem podmíněná makulární degenerace

VR                   vnitřní rotace

v. s                  veri simile - velmi suspektně

VS                   vena subclavia

VS l. dex.         vena subclavia vpravo

VS l. sin           vena subclavia vlevo

VSM                vena saféna magna

VSP                 vena saféna parva

VT                    dechový objem - tidal volume

VTI                   inspirační dechový objem

VV                   vlhký vzduch

VVV                 vrozená vývojová vada

vyš                  vyšetření

VZV                 varicella - zoster virus

W

WG                  Wegenerova granulomatóza

WHO                Světová zdravotnická organizace WPW     Wolffův-Parkinsonův-Whiteův syndrom

X

X                      křížení (cévy s fenomény X)

Y

YAG                 typ laseru

Z

Z                      závěr

Zahl                 poloha plodu záhlavím

ZD                   zdravotnická dokumentace

ZDK                 zevní dolní kvadrant prsu

ZF                    zevní fixatér

ZHK                 zevní horní kvadrant prsu

ZK                   zinkoklih

ZP                   dětské oddělení - zeleninová polévka, ostatní oddělení - zorné pole

ZPP                 zadopřední projekce

ZR                   na gynekologickém oddělní - zevní rodidla, ostatní oddělení - zevní rotace

ZS                    zadní stěna

ZSM                 zadní sklivcová membrána

ZL                    závodní lékař

ZM                   zánětlivé markery

Ž

ŽO                   žádanka odnesena

ŽOK                 život ohrožující krvácení

ŽV                   žádanka vypsána

 

ZKRATKY POUŽÍVANÉ NA REHABILITACI

AF                   anteflexe

AO                   atlantooccipitální skloubení

B                      bazén LTV-léčebná tělesná výchova

BTL - 06          beautyline BTL - 06 - programy

CO2                 injekce CO2

ERGO              ergoterapie

EXT                 extremiter

EXT BF            extremiter BETTER FUTURE 2010

fix.                   fixátory

FT60                fyzioterapie 60 minut

Chop                Chopartův kloub

JP                    joint play (kloubní hra)

KOM30             komorová lázeň 30 minut

KT                    karpální tunel

Lisf                  Lisfrankův kloub

LTV-NF             Vojtova metoda, léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě

LTV 30             léčebná tělesná výchova 30 minut

MGT                 magnetoterapie

MIPY                modulované impulsní proudy

Mob                 mobilitace

MŘ                   metodická řada

PA-M                 parafín muži vleže

PA-Ž                 parafín ženy vleže

PA-M-s               parafín muži vsedě

PA-Ž-s               parafín ženy vsedě

PHY                 phyaction 787- programy

plant                plantární

PM                   podvodní masáž

RF                   retroflexe

rot                    rotace, rotační

SC                   sternoclaviculární skloubení

SD                   starobní důchod

SM                   reflexní vazivová masáž

SM systém       metoda spinální stabilizace páteře

S-m                 solux -malý

SNK                 střídavé nožní koupele

st                     stupeň

ŠK                   šlapací koupele

Trab                 Träbertův proud

TrPs                 trigger pointy (spoušťové body)

UZ                   ultrazvuk

VHKK               vířivka horní končetiny

VDKK              vířivka dolní končetiny

1FRO               první fáze reflexního otáčení

2FRO               druhá fáze reflexního otáčení

3FRO               třetí fáze reflexního otáčení

4AFRO           čtvrtá A fáze reflexního otáčení

4BFRO           čtvrtá B fáze reflexního otáčení