Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Motto: Odměnou za naši práci je vaše zdraví...

Poslání: Poskytovat komplexní, kvalitní a bezpečnou péči všem pacientům.

 

Vize: 1. Spokojený pacient
2. Profesionální péče - kvalita v bezpečném prostředí
3. Výborné pracovní podmínky a personální vztahy
4. Ekonomicky stabilní a neustále se rozvíjející nemocnice


Hlavním účelem zřízení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace (dále jen Nemocnice) je účelové poslání spočívající v zabezpečení předmětu činnosti organizace, jímž je dle zřizovací listiny a v souladu s předmětem činnosti a podnikání poskytování a organizace ústavní i ambulantní základní a specializované diagnostické a léčebné péče, lékárenské péče, včetně preventivních opatření ve stanoveném spádovém území ve smyslu platných právních předpisů, jakož i zajišťování ostatních služeb s poskytováním zdravotní péče související. Jedná se o spádové území města Karviná, Orlová, Petřvald a obce Stonava, Dětmarovice, Doubrava a Petrovice u Karviné.
Při plnění hlavního předmětu činnosti Nemocnice v maximální možné míře spolupracuje s ostatními krajskými nemocnicemi tak, aby všechny výkony a činnosti související s poskytováním zdravotní péče, byly prioritně zajištěny v rámci nemocnic, jejichž zřizovatelem či zakladatelem je Moravskoslezský kraj.
Zdravotní péče je zajišťována 11 primariáty v části Nemocnice Karviná a 7 primariáty v části Nemocnice Orlová. Část Karviná zabezpečuje zdravotní péči na lůžkových odděleních – interní oddělení, chirurgické oddělení, dětské a novorozenecké oddělení, oční oddělení, gynekologicko-porodní oddělení, oddělení ARO a léčebna dlouhodobě nemocných (dále jen LDN). Část Karviná zajišťuje provoz odborných ambulancí, komplementů, zařízení transfúzní služby, dvou lékáren a dále provozuje lékařskou pohotovostní službu pro dospělé, děti a dorost a zubní péči. V části Orlová je péče zabezpečována ortopedickým oddělením, chirurgickým oddělením, interním oddělením, rehabilitačním oddělením, oddělením ARO a LDN. V Orlové je provozována vlastní ústavní lékárna a lékárna pro veřejnost, taktéž odborné ambulance a komplementy. Od konce roku 2010 jsou v Orlové otevřena oddělení následné intenzivní péče (dále jen NIP) a oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (dále jen DIOP). Nemocnice provozuje činnost zdravotnické dopravní služby, která zastřešuje komplexní péči nejen pro pacienty ve spádové oblasti, ale i pro ostatní zdravotnická zařízení v rámci regionu, s provozovnami v Bohumíně, Českém Těšíně, Karviné, Havířově a Orlové. Nemocnice je poskytovatelem sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení ústavní péče v Karviné i Orlové.
K 31. 12. 2015 poskytuje Nemocnice zdravotní péči na 515 lůžkách, z toho je 340 lůžek akutní péče, 115 lůžek následné péče (100 LDN, 10 NIP, 5 DIOP) a 60 lůžek sociální péče. V roce 2015 bylo v Nemocnici hospitalizováno celkem 17 365 pacientů, bylo provedeno 1 036 572 ambulantních vyšetření a na 9 operačních sálech bylo realizováno 7 645 operací. Na porodním sále v Karviné se narodilo 692 dětí (počet porodů 688). Nemocnice provozuje 66 ambulancí, z toho je 45 ambulancí v Karviné a 22 v Orlové. Zdravotnická dopravní služba disponuje 30 sanitními vozy na 5 pracovištích, v roce 2015 bylo realizováno celkem 74 904 převozů pacientů. Evidenční počet zaměstnanců Nemocnice k 31. 12. 2015 je 1 192.
Nemocnice mimo svou hlavní činnost, pro kterou byla zřízena, provozuje doplňkovou činnost v okruhu vymezeném zřizovací listinou a předmětem podnikání. Prostředky získané touto činností byly využity ve prospěch hlavní činnosti.
 
POZN.: Tyto informace vycházejí z výroční zprávy za rok 2015