Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

10          

Oddělení

Zdravotnická laboratoř je akreditovaná ČIA dle normy ČSN EN ISO 15189:2013 pod číslem 8209.

Laboratoře hematologického oddělení zajišťují komplexní hematologické a hemokoagulační vyšetření. Dále vyšetření autoimunity a některá imunologická vyšetření. V laboratořích se pracuje s vysoce kvalitními diagnostickými soupravami a přístroji. Kvalita práce je pravidelně sledována ve vnitřním i externím hodnocení kontroly kvality (SEKK, ECAT, SZÚ).

Hematologická laboratoř

(tel. 596 383 498)
Provozní doba: 6.30 - 15.00 hodin
 
Základní vyšetření:

 • krevní obraz s pětipopulačním diferenciálem, normoblasty
 • mikroskopický diferenciální rozpočet
 • retikulocyty 
 • retikulované trombocyty
 • sternální punkce
   

Vyšetření buněčných elementů v tělních tekutinách:

 • výpotek
 • likvor
 • peritoneální dialyzát
   

Cytologická a cytochemická vyšetření:

 • stanovení železa v buňkách (siderocyty, sideroblasty)
    

Laboratoř koagulace 

(tel. 596 383 630)
Provozní doba: 6.30 - 15.00 hodin
 

Základní koagulační vyšetření:

 • PT (INR)
 • aPTT
 • fibrinogen
 • D-dimery
 • antitrombin
 • anti-Xa 
   

Vyšetření koagulačních faktorů:

 • vWF:Ag
 • vWF:Act
 • faktory II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII


Trombofilní markery:

 • Lupus antikoagulans
 • protein C
 • protein S
 • APC rezistence


Vyšetření primární hemostázy:

 • Col/Epi
 • Col/ADP
 • P2Y12 (rezistence na clopidogrel)

   
Jiné testy:

 • hladina rivaroxabanu
 • trombinový test

Laboratoř klinické imunologie

(tel. 596 383 233)
Provozní doba: 6.30 - 15.00 hodin
 

Základní autoimunitní vyšetření:

 • ANA
 • anti-ENA
 • ANCA
 • anti-dsDNA
 • ANA/ENA profil
 • ANCA profil
 • anti-CCP
 • RF IgA, IgG, IgM
 • APA
 • AMA

    
Specifické autoimunitní vyšetření:

 • autoimunitní hepatopatie
 • anti-GBM
 • APCA/anti-IF
 • screening celiakie
  • anti-tTG IgA, IgG
  • anti-DGP IgA, IgG
  • anti-EMA IgA, IgG
 • screening IBD


Imunofenotypizace lymfocytů:

 • CD3, CD4, CD8, CD(16+56), CD19, HLA-DR
 • HLA B27


Vyšetření nespecifické imunity

 • aktivita komplementu CH50
 • fagocytóza kvasinek
 • oxidativní vzplanutí neutrofilů

 
 
Infekční sérologie

 • anti-borélie
 • anti-Chlamydia trachomatis
 • anti-Chlamydophila pneumoniae
 • anti-CMV
 • anti-EBV

 

Hematologická ambulance

V hematologické ambulanci jsou dispenzarizováni pacienti s anemickým syndromem (anemie nutriční, hemolytické, anemie chronických onemocnění), sekundární polyglobulií, hemosiderosou, leukopeniemi a trombocytopeniemi. Je prováděna diferenciální diagnosa uzlinových syndromů, splenomegalií, leukocytos a trombocytémií. Ćást pacientů tvoří nemocní s poruchami krevní srážlivosti (hemofilie, Willebrandův sy, vaskulopatie) a s trombofilními stavy (antifosfolipidový sy, Leidenská mutace f. V, mutace protrombinu a další vrozené i získané trombofilie). Na léčbu pacientů v ambulanci klinické hematologie navazují další léčebné programy (léčebné venepunkce a cytaferézy, chelatační terapie při známkách přetížení organismu železem).

Dále jsou zde dispenzarizování pacienti s hematoonkologickými chorobami.

Jedná se o pacienty s akutními leukémiemi, myeloproliferačními nemocemi (pravá polycytémie, essenciální trombocytémie, chronická myeloidní leukémie a osteomyelofibrosa), lymfoproliferačními nemocemi (M.Hodgkin, non-Hodgkinské lymfomy, chronická lymfatická leukémie, mnohočetný myelom a jiné monoklonální gamapatie) a pacienti s myelodysplazií. Pacienti jsou léčeni převážně ambulantně, v případě potřeby je léčba vedena ve spolupráci s hematoonkologickým centrem NsP Havířov.

Pacientům je poskytována základní hematologická péče, v některých případech péče následná, navazující na specializovanou péči (vysoce agresivní chemoterapeutické režimy, transplantační léčba) poskytovanou na hematologických klinikách fakultních nemocnic (FN Olomouc, FN Brno a FN Ostrava).