Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

10          

Oddělení

 

Předoperační autologní odběr (PAO) je odběr a následná výroba krevních komponent, pocházejících z příjemcovy vlastní cirkulace.
 

Indikace k provedení PAO: Vybrané operační výkony
Přítomnost aloimunních protilátek u pacienta -zejména proti kombinaci erytrocytových antigenů
Požadavek krve vzácného genotypu
Předchozí potransfuzní reakce
Prevence imunizace
Kongenitální izolovaná IgA deficience - jako prevence anafylaktické reakce
Náboženské či osobní důvody
 Výběr dárce: Kritéria:
sTK 100 - 180 mmHg (u dospělých)
Hgb rovný nebo vyšší 110 g/l
Zdravotní stav, u kterého není kontraindikace provedení PAO
Dobrý stav periferních žil
Minimální hmotnost u dospělých by měla být 50 kg
U pacientů nad 70 let autologní odběry zpravidla neprovádíme, neboť rizika spojená s odběrem většinou převáží benefit PAO

 

 Předoperační autologní odběr:  
   
 Kontraindikace provedení Nevhodné provedení
 ak. infekce s bakteriemi hemodynamicky významné arytmie
 akutní IM ( < 3 měsíce) A-V blokáda
 nestabilní AP dekompenzovaná srdeční insuficience
 významné zúžení koronárních tepen příznaky ICHS v den odběru
 aortální stenóza respirační insuficience
 cyanotická srdeční vada epilepsie
 neléčená arteriální hypertenze akutní CMP
  dekompenzované poruchy metabolismu
  poruchy krvetvorby (prim. a sek.)
  poruchy koagulace (prim. a sek.)
  špatný celkový stav pacienta
  pozitivita v předepsaných testech (HIV, HCV, HBsAg, syphylis) - pouze s písemným souhlasem lékaře indikujícího PAO

 

Postup:  

  • Na našem HTO provádíme PAO každé úterý od 12:00 hodin, mimořádně je možno domluvit jiný termín.
  • Zhodnocení zdravotního stavu dárce-příjemce z hlediska únosnosti odběru krve provádí jeho ošetřující lékař.
  • Odběr se provádí na základě písemného požadavku indikujícího lékaře. Žádanka by měla obsahovat základní náležitosti (jméno, příjmení, rodné číslo, číslo pojišťovny, číslo diagnózy, podpis indikujícího lékaře) a také počet a druh požadovaných přípravků, plánovaný termín a místo operačního výkonu.
  • Pokud bude operace prováděna mimo okres, nutný i převozní příkaz pro krev.
  • Ošetřující lékař by měl pacienta náležitě poučit o výhodách a účelu PAO a vyžádat si pacientův písemný informovaný souhlas. Pacient má být informován: o možných rizicích transfuze autologní a alogenní krve, o postupu při předoperačním autologním odběru, o všech prováděných testech včetně virových markerů, o použití alogenní krve v případě potřeby, o tom,že se nepoužitá krev zlikviduje.
  • Povinné vyšetření dárce-příjemce před odběrem krve zahrnuje: krevní tlak, tepovou frekvenci, tělesnou teplotu, hemoglobin (event. hematokrit)
  • Transfuzní lékař nese zodpovědnost za to, že klinický stav pacienta odběr umožňuje.
  • Minimální vhodný interval mezi PAO a mezi posledním PAO a operací je 7 dní. Termín prvního odběru se volí tak, aby bylo možné požadovaný počet odběrů v doporučovaných intervalech provést. (interval výjimečně může pozměnit lékař).
  • K opakovaným odběrům lze přistoupit, pokud Hb neklesá pod 110 g/l a předchozí odběr neměl závažný vliv na zdravotní stav pacienta.
  • Týden před prvním odběrem by měl ošetřující lékař zajistit perorální substituce železa a pokračovat v podávání přípravku až do operace.


Předoperační autologní odběr v dětském věku
Děti s tělesnou hmotností pod 10kg by neměly být zařazovány do programu PAO.
U dětí s tělesnou hmotností do 35 kg PAO na našem HTO neprovádíme.
U starších dětí je přístup jako u dospělých s proporcionálním množstvím odebrané krve podle hmotnosti. Nemělo by se odebrat více než 10 -13 % celkového objemu krve. Naše TS nevlastní malé odběrové vaky,odebíráme větší děti do normálních vaků a abychom splnili výše uvedenou podmínku a zároveň zachovali správný poměr krve a antikoagul. roztoku, vypočetli jsme hmotnost dítěte, které můžeme odebrat na 35-40 kg.