Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

POZVÁNKA NA VYBRANÉ SEMINÁŘE: Společnost Legisservis s.r.o., vzdělávací a poradenská agentura pro Vás pořádá následující odborné semináře:

„OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ“

(23. listopadu 2010, Dům ABF, Václavské nám. 31, Praha 1)
„PROTIKUŘÁCKÝ ZÁKON V PRAXI“
Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, správní orgány a výkon kontroly, přestupky a jiné správní delikty v této oblasti (25. listopadu 2010, Dům ABF, Václavské nám. 31, Praha 1)
„VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V PRAXI“
Zadávání pro začátečníky i pokročilé a legislativní změny pro rok 2011
(14. prosince 2010, Dům ABF, Václavské nám. 31, Praha 1) POZVÁNKA NA VYBRANÉ SEMINÁŘE: Společnost Legisservis s.r.o., vzdělávací a poradenská agentura pro Vás pořádá následující odborné semináře:

„OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ“

(23. listopadu 2010, Dům ABF, Václavské nám. 31, Praha 1)

„PROTIKUŘÁCKÝ ZÁKON V PRAXI“

Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, správní orgány a výkon kontroly, přestupky a jiné správní delikty v této oblasti (25. listopadu 2010, Dům ABF, Václavské nám. 31, Praha 1)

„VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V PRAXI“

Zadávání pro začátečníky i pokročilé a legislativní změny pro rok 2011
(14. prosince 2010, Dům ABF, Václavské nám. 31, Praha 1)
*********
POKRAČOVÁNÍ SPECIÁLNÍ SLEVOVÉ AKCE CENY SEMINÁŘŮ BEZ DPH = SLEVA 20 % NA SEMINÁŘE 11-12/2010 (Nabízenou slevu lze uplatnit i ke standardním množstevním slevám!)
Veškeré podrobné informace na www.legisservis.cz
PODROBNOSTI K JEDNOTLIVÝM SEMINÁŘŮM:

SEMINÁŘ „OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ“

(z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, z.č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a související právní předpisy)
LEKTOR: Mgr. et Mgr. Vít ZVÁNOVEC (ČÁST I.) odbor legislativy a práva EU, Úřad pro ochranu osobních údajů
Lektor je dlouholetým expertem na právní regulaci ochrany osobních údajů, který se uvedené problematice v minulosti věnoval v rámci soukromé sféry, a který v současnosti působí na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Lektor se mimo jiné podílel na přípravě přijatých novel zákona o ochraně osobních údajů.

Mgr. Eva PROŠKOVÁ (ČÁST II.)

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva
Odborový svaz pracovníků ve zdravotnictví a sociální péči, právně-analytická činnost
Lektorka se v minulosti jako ředitelka odboru vzdělávání a vědy Ministerstva zdravotnictví podílela na tvorbě klíčových právních předpisů v oblasti regulace zdravotnických povolání.
Seminář je určen nejen pro výkon praxe lékařů, zubních lékařů, farmaceutů a pro výkon praxe nelékařských zdravotnických pracovníků, zejména zdravotních sester, ale též pro potřeby praxe úředníků územních samosprávných celků a úřadů státní správy, kteří působí v oblasti zdravotnictví a sociální péče, a dalších subjektů přicházejících do styku s právní regulací zdravotní péče, především zástupců zřizovatelů, provozovatelů a managementu zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče a též z řad zaměstnanců zdravotních pojišťoven. Cílem semináře je provedení rozboru právní úpravy nakládání s osobními údaji zejména ve vztahu k vedení zdravotnické dokumentace, doplněného o příklady nejčastějších pochybení při této činnosti.
PROGRAM SEMINÁŘE:
ČÁST I. Obecná ochrana osobních údajů|Osobní údaje a jejich právní úprava|Základní principy zpracování a ochrany OÚ|Kategorie subjektů (správce, zpracovatel, subjekt údajů) - jejich oprávnění a povinnosti|Přístup k informacím a zabezpečení osobních údajů|Předávání osobních údajů|Základní pravidla kontrol prováděných Úřadem pro ochranu OÚ|Sankce za porušení zákonných povinností|Odborná diskuze|ČÁST II. Zdravotní péče a poskytování informací|Prameny práva|Charakter a druhy zdravotnické dokumentace|Obsah a záznam do zdravotnické dokumentace|Mlčenlivost a její prolomení|Předávání informací pacientům|Nahlížení do zdravotnické dokumentace|Předávání zdravotnické dokumentace|Uchovávání a likvidace zdravotnické dokumentace|Sankce za porušení povinné mlčenlivosti|Příklady z praxe|Odborná diskuze


SEMINÁŘ „PROTIKUŘÁCKÝ ZÁKON V PRAXI“

Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, správní orgány a výkon kontroly, přestupky a jiné správní delikty v této oblasti (Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami) ZAMĚŘENO ZEJMÉNA NA DOPADY ZÁSADNÍ NOVELY UVEDENÉHO ZÁKONA V PRAXI
Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra jako průběžné vzdělávání.
LEKTOR: Mgr. Martin JEŽEK
Právník a specialista v oblasti ochrany před škodlivými účinky návykových látek.
Podíl na přípravě novely „protikuřáckého zákona“ jako člen pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví.
Lektor je členem poradního kolegia ministra zdravotnictví v oblasti zdravotnického práva.
EXKLUZIVNÍ HOST: MUDr. Boris ŠŤASTNÝ
Poslanec Parlamentu ČR a předseda Výboru pro zdravotnictví PS PČR.
Předkladatel přijaté zásadní novely tzv. „protikuřáckého zákona“.
Dlouholetý odborník v oblasti právní regulace tabákových výrobků a jejich užívání.
SPECIÁLNÍ HOST: Mgr. Lenka KOSTELECKÁ
Zástupce Ministerstva zdravotnictví, Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví.
Působení v rámci Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii, Sekce COREPER I.
Seminář je věnován zejména aplikaci přijatých zásadních legislativních změn v dané problematice, ale zaměřuje se tradičně i na aktuální problémy při výkonu kontroly dodržování povinností vyplývajících z výše uvedeného zákona a při aplikaci souvisejících právních předpisů. Určen je tak především pro potřeby praxe úředníků územních samosprávných celků, úřadů státní správy, příslušníků Policie ČR, strážníků obecní policie, dále pak pro provozovatele restaurací, obchodních domů, zdravotnických zařízení, škol a školských zařízení, kulturních a sportovních zařízení či ostatních osob nebo institucí spadajících do režimu tohoto zákona a souvisejících právních předpisů.
PROGRAM SEMINÁŘE:
(akreditovaný seminář doplněn o vystoupení předsedy Výboru pro zdravotnictví PS PČR MUDr. Borise Šťastného a následnou odbornou diskuzí k přijatým legislativním změnám a možnostech vývoje právní regulace této oblasti)
Vymezení působnosti zákona č. 379/2005 Sb. a souvisejících právních předpisů|Zhodnocení současného stavu a přijatých legislativních změn|Mezinárodní kontext právní regulace kontroly tabáku (Mgr. Lenka Kostelecká)|Rozbor zásadních legislativních změn a řešení aplikačních problémů v oblasti: omezení dostupnosti tabákových výrobků (zákazy a omezení prodeje, úprava zákazu kouření a problematika značení hostinských zařízení, povinnosti provozovatele), právní úprava elektronické cigarety, omezení dostupnosti alkoholických nápojů (podmínky prodeje a podávání, úprava zákazu prodeje nebo podávání, povinnosti provozovatele)|Zákonné postupy při provádění vyšetření přítomnosti návykové látky|Pravomoci kontrolních orgánů a způsob provádění kontroly|Správní delikty, ukládání sankcí|Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi|Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice|Organizace a provádění protidrogové politiky, postavení územních samosprávných celků, role protidrogových koordinátorů|Závěrečná diskuze

SEMINÁŘ „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V PRAXI“

Zadávání pro začátečníky i pokročilé a přijaté legislativní změny (Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění)
Seminář reaguje na přijaté zásadní novely uvedeného zákona a přibližuje chystané legislativní změny pro rok 2011!
LEKTOR: JUDr. Ing. Radek JURČÍK, Ph.D., advokát
Ústav práva a humanitních věd PEF MZLU v Brně
Externí lektor Ministerstva pro místní rozvoj.
Autor komentářů k zákonu o veřejných zakázkách (C.H.BECK) a řady odborných publikací na toto téma.
Seminář je určen pro veřejné, dotované a sektorové zadavatele veřejných zakázek, především však pro potřeby praxe úředníků územních samosprávných celků a úřadů státní správy, ale i pro všechny ostatní účastníky zadávacího procesu. Cílem semináře je usnadnit zadavatelům veřejných zakázek uplatňování postupů stanovených zákonem o veřejných zakázkách a v souladu s ostatními souvisejícími právními předpisy, se zaměřením na vážná a častá pochybení zadavatelů v přípravné fázi a v zadávacích řízeních a na postupy při podání opravných prostředků. Seminář reaguje na přijatou zásadní novelu uvedeného zákona a přibližuje chystané legislativní změny pro rok 2011.
PROGRAM SEMINÁŘE:
Platná právní úprava zadávání veřejných zakázek v ČR (zákon č. 137/2006 Sb. a prováděcí právní předpisy)|Přijaté novely zákona o veřejných zakázkách - aktuální informace|Podstata zadávání veřejných zakázek v zadávacích řízeních|Zásada transparentnosti, nediskriminace a rovného zacházení|Druhy veřejných zakázek|Příprava zadávacích řízení|Druhy zadávacích řízení a hlavní fáze|Zadávací podmínky, zpracování zadávací dokumentace|Požadavky na kvalifikaci dodavatelů|Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu|Zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z fondů EU|Aplikace zákona o veřejných zakázkách v praxi- nejčastější pochybení zadavatelů v přípravné fázi a v zadávacích řízeních|Opravné prostředky a postup při jejich podání|Rozhodnutí Evropského soudního dvoru, rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Těšíme se na setkání s Vámi!

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Veškeré další podrobnosti týkající se uvedených seminářů, zejména výše jednotlivých typů účastnických poplatků, platebních podmínek, programu seminářů, originální modifikace programu seminářů a účastnických přihlášek, jsou pro Vás k dispozici na našich webových stránkách http://www.legisservis.cz/