Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

10          

Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace, informuje, ve smyslu § 9 odst. 2 písm. b) zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, o tom, že osoby, které pro ni vykonávají nebo vykonávali práci, jsou oprávněny učinit oznámení o možném protiprávním jednání.

Základem VOS je příslušná osoba, která přijímá a zkoumá oznámení a případně navrhuje Nemocnici opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu. Vedení Nemocnice, ani nikdo jiný, nesmí zasahovat do řádného výkonu činnosti příslušné osoby a nesmí ohrožovat její nestrannost.

Příslušná osoba VOS pro Nemocnici je Ing. Michaela Formandlová, tel.: 734 683 881.

• Oznamovatelem může být pouze zaměstnanec Nemocnice, včetně dobrovolníků, stážistů a dalších osob, které se pohybují v pracovním prostředí Nemocnice na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti.
• O oznamovaném jednání se oznamovatel musí dovědět v souvislosti s prací.
• Oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé.
• Oznamovatel může oznámení o potenciálním protiprávním jednání podat těmito způsoby:

1) písemně elektronicky prostřednictvím portálu „Oznam.to“:
- navštívit stránky „Oznam.to“
- kliknout na „Napsat oznámení“
- zadat jedinečný PIN Nemocnice Karviná – Ráj, p.o., kterým je J6A4
- do otevřeného formuláře popsat oznámení a odeslat

2) písemně v listinné podobě:
- oznámení vhodit do označené schránky, k tomuto účelu zřízené, v areálu Nemocnice, budova ředitelství, 1. patro, chodba u kanceláře pověřence pro ochranu osobních údajů. Schránka je označena „Příjem oznámení – Whistleblowing“
- ústně osobně po předchozím avízu (hovorem či SMS na tel. čísle 734 683 881) v budově ředitelství Nemocnice, kancelář pověřence pro ochranu osobních údajů, označená „Příjem oznámení – Whistleblowing“
- ústně telefonicky na tel. čísle 734 683 881

Příslušná osoba má povinnost oznamovatele vyrozumět do 7 dnů od přijetí oznámení a do 3 měsíců o způsobu jeho vyřízení.

Nemocnice provozuje VOS způsobem, který vede k utajení totožnosti oznamující osoby a třetích osob a chrání informace uvedené v oznámení. Totožnost oznamovatele Nemocnice nesděluje bez jeho výslovného souhlasu třetí osobě ani orgánu mimo zákonem stanovených výjimek (např. případ dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení podle trestního řádu).