Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

10          

STATUT ETICKÉ KOMISE


Ustavení Etické komise NsP Karviná - Ráj, p. o.
Ředitel Nemocnice Karviná-Ráj, p. o., ve smyslu § 53, odstavce 1, zákona o léčivech č. 378/2007 Sb. písemně jmenováním členů EK ustavuje Etickou komisi Nemocnice Karviná-Ráj, p. o., formou Rozhodnutí ředitele.


Etická komise je nezávislý orgán tvořený odborníky z oblasti zdravotnictví a osobami bez medicínského vzdělání, jejichž úkolem je chránit práva, bezpečnost a zdraví subjektů hodnocení a zajistit ochranu i vyjádřením svého stanoviska k protokolu klinického hodnocení, vhodnosti zkoušejících a zařízení, k metodám a dokumentům používaným pro informaci subjektů hodnocení a získání jejich informovaného souhlasu.
Etická komise je ustavena jako tzv. lokální etická komise.

Jmenování a změny členů EK
Ředitel Nemocnice Karviná-Ráj, p. o., jmenuje a odvolává členy EK formou Rozhodnutí ředitele. Předseda EK předá řediteli Nemocnice Karviná-Ráj, p. o., písemný návrh na jmenování a odvolání členů EK.

Člen EK
Členem etické komise může být pouze osoba bezúhonná, která písemně před jmenováním vyjádří svůj souhlas:

  • se svým členstvím v EK,
  • se zveřejněním svého členství v EK a dalších skutečností vyplývajících z činnosti a z členství v EK podle zákona o léčivech č. 378/2007Sb.,
  • s tím, že bude zachovávat mlčenlivost o informacích a skutečnostech, které se dozví v souvislosti se svým členstvím v EK,
  • s povinností neprodleně ohlásit osobní zájem na posuzovaném projektu biomedicínského výzkumu, s tím souvisí neúčast na posuzování, hlasování a na odborném dohledu příslušného projektu.


Zrušení Etické komise Nemocnice Karviná Ráj, p.o.
V případě zániku EK informuje ředitel Nemocnice Karviná-Ráj, p. o., o této skutečnosti neprodleně Státní ústav pro kontrolu léčiv a současně sdělí, zda činnost zaniklé EK přebrala jiná etická komise. Dále sdělí seznam probíhajících projektů biomedicínského výzkumu, nad kterými zaniklá EK Nemocnice Karviná-Ráj, p. o., vykonávala dohled. Pokud činnost EK Nemocnice Karviná-Ráj, p. o., nepřevzala jiná etická komise, má se za to, že souhlasné stanovisko EK s prováděním projektu je neplatné. Rovněž sdělí, jakým způsobem je zajištěno uchovávání nebo předání dokumentace zaniklé EK.

Hlavní úkoly EK
1. Objektivně a nestranně posuzovat projekty biomedicínského výzkumu (klinické hodnocení léčivých přípravků, výzkumné úkoly, klinické hodnocení zdravotnických prostředků) v souladu s platnou legislativou a správnou klinickou praxí.
2. Chránit práva, bezpečnost a zdraví subjektů biomedicínského výzkumu, posuzovat zvolené postupy a výběr subjektů hodnocení.
3. Hodnotit odbornou způsobilost zkoušejících, a to nezávisle na zadavateli, zkoušejícím nebo zřizovateli EK.
4. Hodnotit vhodnost zařízení při řešení projektu biomedicínského výzkumu, a to nezávisle na zadavateli, zkoušejícím nebo zřizovateli EK.
5. Udělovat nebo odnímat souhlas k realizaci biomedicínského výzkumu v souladu s etickými a medicínskými normami a postupy.
6. Vykonávat dohled nad průběhem biomedicínského výzkumu z hlediska bezpečnosti, zachování práv subjektů hodnocení a dodržování správné klinické praxe.
7. Posuzovat dodržování etických a medicínských norem při projektech biomedicínského výzkumu, dohlížet nad prevencí zneužití biomedicínského výzkumu.

Jednání EK
EK Nemocnice Karviná-Ráj, p. o., se schází na řádných schůzích obvykle 1x měsíčně. V případě nutnosti svolává předseda EK její mimořádné jednání. Podnět k mimořádnému jednání může dát kterýkoliv člen EK. Termíny řádných jednání jsou uveřejňovány na internetových stránkách nemocnice.
Jednání se zúčastňuje minimálně 5 členů EK, v této situaci je komise usnášeníschopná a vydává stanovisko EK. Mezi přítomnými členy je přítomen člen, který nemá zdravotnické vzdělání ani odbornou vědeckou kvalifikaci, a člen EK, který není v pracovním poměru, obdobném pracovněprávním vztahu nebo v závislém postavení k Nemocnice Karviná-Ráj, přičemž to musí být 2 rozdílné osoby.

Program jednání EK

Na základě žádostí zaevidovaných nejpozději 10 pracovních dnů před jednáním EK tajemnice EK sestaví program jednání EK a předloží jej ke schválení předsedovi EK. Žádosti doručené v termínu kratším než 10 pracovních dnů před jednáním EK jsou zařazeny do programu následujícího jednání EK. Výjimky uděluje předseda.

Průběh jednání EK
EK posoudí celý projekt biomedicínského výzkumu a vyjádření svého odborníka k projektu. V rámci diskuse může být zkoušející na část jednání přizván.

Hlasování EK a vydání stanoviska EK
Hlasování jsou neveřejná, zkoušející se přijímání stanoviska neúčastní. Při hlasování má každý člen EK jeden hlas, hlasovat může pro, proti nebo se může zdržet hlasování. K přijetí stanoviska EK je třeba hlasování nejméně 5 členů EK, stanovisko je přijato nadpoloviční většinou hlasů. Mezi hlasujícími musí být přítomen člen EK, který nemá zdravotnické vzdělání ani odbornou vědeckou kvalifikaci, a člen EK, který není v pracovním poměru, obdobném pracovněprávním vztahu nebo v závislém postavení ke zdravotnickému zařízení, přičemž to musí být dvě rozdílné osoby.
Z hlasování jsou vyloučeni ti členové EK, kteří mají osobní zájem na provádění příslušného projektu biomedicínského výzkumu, tato skutečnost se uvede do Zápisu z jednání EK.

Zápis z jednání EK
Z každého jednání EK je pořizován písemný zápis obsahující:

  • datum, hodinu a místo jednání,
  • záznam o stanovisku EK při projednávání nového projektu nebo významných dodatků,
  • hlavní body diskuse a jakým způsobem bylo provedeno hlasování, případně odvolání souhlasu EK k projektu,
  • seznam dodatků administrativní nebo organizační povahy, které EK bere na vědomí,
  • záznam o udělení výjimky předsedou EK, pokud byla žádost o projednání doručena v kratším termínu než 10 pracovních dnů před jednáním EK,
  • záznam o oznámení možnosti střetu zájmu.


Stanovisko EK Nemocnice Karviná-Ráj, p. o., svým podpisem potvrzuje předseda EK.
Při multicentrickém klinickém hodnocení léčivých přípravků se stanovisko odesílá zadavateli, SÚKLu a příslušné multicentrické etické komisi, kopie stanoviska se zasílá zkoušejícímu.
 

SLOŽENÍ ETICKÉ KOMISE:

 

 Funkce  Jméno  Pozice  Poznámka
 Předseda  MUDr. Daniel Janek  lékař  HTO - primář
 Místopředseda  MUDr. Petr Šlajferčík  lékař  ARO oddělení Karviná
 Tajemnice  Barbora Bartošíková  laik  Sekretariát nemocnice
 Člen  MUDr. Barbara Widenková  lékař  Dětské oddělení Karviná - primářka
 Člen  MUDr. Kristina Klimszová  lékař  Chirurgické oddělení Karviná
 Člen  PharmDr. Robert Bartas, Ph.D., MBA  farmaceut  Ústavní lékárna Orlová
 Externí člen  Ing. Jaroslav Koval  laik  Nezávislý člen EK
 Externí člen  Michaela Unucková  laik  Nezávislý člen EK

 

ÚHRADA NÁKLADŮ ZA PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI

 

 Externí posouzení nového klinického hodnocení  10.000 Kč  DPH 2.100 Kč  Celkem: 12.100 Kč
 Projednání dodatku ke studii  3.000 Kč  DPH 630 Kč  Celkem: 3.630 Kč

 

ADRESA:


Lokální Etická komise Nemocnice Karviná-Ráj, p. o.,
Vydmuchov 399/5
734 01 Karviná-Ráj
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  
Tajemnice Etické komise
Barbora Bartošíková
Tel.: 596 383 511
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 

TERMÍNY ZASEDÁNÍ ETICKÉ KOMISE PRO ROK 2022

 

 Leden  14. 01. 2022
 Únor  18. 02. 2022
 Březen  18. 03. 2022
 Duben  15. 04. 2022
 Květen  13. 05. 2022
 Červen1  17. 06. 2022
 Červenec  -
 Srpen  19. 08. 2022
 Září  16. 09. 2022
 Říjen  13. 10. 2022
 Listopad  10. 11. 2022
 Prosinec  08. 12. 2022


Standardní operační postupy etické komise
 

1. Ustavení, personální vybavení a rušení Etické komise
2. Jednací řád Etické komise
3. Dohled Etické komise na průběh hodnocení
4. Posuzování žádostí k vydání stanoviska Etické komise
5. Administrativní zázemí a nakládání s dokumenty Etické komise
6. Komunikace Etické komise s ostatními subjekty


Formuláře

1. Žádost o stanovisko Etické komise
2. Zpráva o projektu biomedicínského výzkumu
3. Stanovisko Etické komise ke klinickému hodnocení léčiv