Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Projekt „Zvýšení zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici“

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006967

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace zahájila realizaci projektu „Zvýšení zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici“.

Cílem projektu je zvýšit úroveň zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici. Zajistit automatický sběr a archivaci logů z jednotlivých informačních systémů a jiných aktivních prvků v síťovém prostředí nemocnice včetně reportingu a analýzy bezpečnostních incidentů nebo jiných abnormálních stavů. Výše uvedená opatření budou napomáhat zvýšení odolnosti významných systémů proti kybernetickým hrozbám a doplní soubor opatření, které byly zavedeny v souvislosti s platností zákona 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti.

Dílčí cíle projektu:

  • Zavedení nástroje pro řízení přístupových oprávnění
  • Zavedení nástroje pro zajišťování úrovně dostupnosti informací
  • Zavedení nástroje pro ochranu integrity komunikačních sítí

Uvedený projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Ukončení realizace projektu je plánováno k 31. 12. 2020.Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Karviná je partnerem projektu realizovaného Moravskoslezským krajem:
 


Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních

reg. č. CZ.1.10/2.1.00/11.00929

Projekt byl financován v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, prioritní osy 10.2 Podpora prosperity regionu, oblasti podpory 10.2.1 Infrastruktura veřejných služeb, podoblast podpory 10.2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb.
Partnery projektu bylo 6 nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem, tj. Slezská nemocnice v Opavě, p.o., Nemocnice s poliklinikou v Havířově, p.o., Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, p.o., Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o., a Nemocnice Třinec, p.o.. Celkové náklady projektu dosáhly výše 167.783.724 Kč, přičemž spolufinancování ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) činila 92,5% způsobilých nákladů projektu a zbylý podíl tvořilo spolufinancování z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Cílem tohoto projektu je modernizace a zkvalitnění poskytovaných zdravotnických služeb, prostřednictvím pořízení přístrojové techniky do šesti nemocnic zřízených Moravskoslezským krajem. Projekt zlepšuje dostupnost, kvalitu a efektivitu poskytování zdravotní péče v regionu Moravskoslezsko zaměřenou na prevenci, včasnou diagnózu a léčbu moderními, technicky vyspělými metodami díky nejmodernější přístrojové technice. Dopadem realizace projektu je zvýšení kvality života v regionu díky zkvalitnění zdravotní péče.
Nemocnice se podílela na přípravě i realizaci projektu, a provozuje výstupy v rámci projektu pořízené. V rámci projektu byly pořízeny následující zdravotnické přístroje a technologie:

  • Systém digitalizace
  • Analyzátor rohovky
  • Biochemický analyzátor
  • Analyzátor plynů


Systém digitalizace Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, p. o.

Přechodem z tzv. mokrého na digitální vyvolávání snímků získává oddělení na prestiži. Vyšetření pacientů je rychlejší, efektivnější a komfortnější. Na oddělení jsme schopni vyšetřit více pacientů v krátkém časovém horizontu při zachování nejvyššího komfortu. Pacient má k dispozici svoji obrazovou dokumentaci ihned zaznamenanou na CD nosiči nebo může také požádat o přenos bezpečnou cestou elektronicky přímo ke svému odbornému lékaři. Nespornou výhodou je zpracování snímkové dokumentace její stálost a následná archivace.
Analyzátor rohovky Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, p. o.

Analyzátor rohovky Pentacam je rohovkový topograf, který umožňuje vyšetření zakřivení přední i zadní plochy rohovky, vyhodnocení její lomivosti a tím určení potřebných dioptrií pro úspěšné provedení operací zlepšujících vidění pacienta. Je nezbytně nutný zvláště u pacientů, kteří prodělali laserové operace očí a jiné zákroky měnící tloušťku nebo architekturu rohovky. Analyzátor je základním instrumentáriem pro vyšetření korekce zraku pacienta. Ročně se na tomto přístroji vyšetří 300-400 pacientů.
Biochemický analyzátor Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, p. o.

Biochemický analyzátor Beckman Coulter AU680 slouží denně k plynulému provádění analýz v různých typech biologického materiálu. Analyzátor umožňuje průběžné stanovení až 50 parametrů ve vzorku, což v denním průměru představuje cca 800 analýz. Kontinuální provádění stanovení a expedování výsledků zajišťuje možnost aktuálního řešení stavu pacienta.
Analyzátor plynů Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, p. o.

Analyzátor krevních plynů Radiometer ABL 800 slouží k vyšetřování acidobazické rovnováhy v krvi po celých 24 hodin. Je nezbytným pomocníkem při řešení akutních stavů pacientů a následně při jejich průběžné kompenzaci.

 
Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Prioritní osa
2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory
2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory
2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb

Číslo projektu
CZ.1.10/2.1.00/34.01714

Cíl projektu
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality zdravotní péče a uzdravování pacientů v šesti nemocnicích Moravskoslezského kraje a snížení fyzické námahy personálu u lůžka.

Výstupy projektu

Výstupem projektu je nákup 1010 ks lůžek, matrací, nočních stolků a příslušenství do šesti vybraných nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem. Cílovou skupinou projektu jsou osoby, které potřebují zdravotní péči v nemocnicích a jsou zde hospitalizováni (především pocházející z okr. Karviná, Opava, Bruntál, Frýdek-Místek, okrajově i z jiných okresů) bez ohledu na věk, pohlaví, sociální postavení apod.

Výsledky projektu

  • zvýšit kvalitu zdravotní péče pořízením elektricky polohovatelných lůžek a antidekubitních matrací případně dalšího příslušenství v rámci vybraných nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem
  • eliminovat vznik dekubitů u hospitalizovaných pacientů
  • eliminovat riziko pádu z lůžka u hospitalizovaných pacientů


Financování projektu

 Zdroj financování projektu  výše podílu v Kč
 Celkové výdaje projektu  45 780 653,11
 Přiznaná dotace z Fondu soudržnosti EU  37 945 609,14
 Podíl Moravskoslezského kraje    6 696 283,97


Doba fyzické realizace projektu
Duben – červenec 2015

Manažer projektu
Ing. Renáta Müller
odbor evropských projektů
tel.: +420 595 622 901
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.