Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Ředitel Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace

a

Nemocnice s poliklinikou Karviná, příspěvkové organizace

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení kumulované funkce

INTERNÍ AUDITOR/KA

 

místo výkonu práce: Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o., Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov a Nemocnice s poliklinikou Karviná, p.o., Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná Ráj

předpokládaný nástup do funkce: k 1. lednu 2018

 

Kvalifikační předpoklady pro tuto pozici:

 • VOŠ/VŠ ekonomického zaměření
 • 3-5 let praxe na obdobné pozici
 • schopnost analytického myšlení, samostatnost, spolehlivost, flexibilita, odpovědnost, odolnost vůči stresu, organizační schopnosti a rozhodnost, profesionální přístup
 • morální a občanská bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
 • výborná znalost PC
 • ŘP skupiny B.

Náplň práce:

 • Interní audit prováděný podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
 • Zpracování návrhů na zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, na předcházení nebo zmírňování rizik a opatření k nápravě zjištěných nedostatků při hospodaření s veřejnými prostředky, včetně přípravných a analytických prací
 • Projednání závěrů z vykonávaných auditů, sledování plnění doporučení a návrhu opatření
 • Zpracovávání návrhu a kontrola vnitřních řídících aktů organizace.

 

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

 •  motivační dopis, obsahující název funkce, datum a vlastnoruční podpis
 • strukturovaný profesní životopis
 • návrh koncepce k dané pozici
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. ( pouze pro narozené před 1.12.1971)
 • čestné prohlášení ve smyslu § 4 zákona č. 451/1991 Sb.
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Přihlášku se všemi náležitostmi zašlete v obálce označené „VŘ – interní auditor/ka“ nejpozději do 23. 10. 2017, včetně na adresu: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Ing. Lenka Feniková – vedoucí OLZ, Dělnická 1132/24, Havířov 736 01 nebo Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Ing. Lenka Letochová – vedoucí OLZ, Vydmuchov 399/5, 734 01 Karviná-Ráj.