Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Ředitel Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkové organizace, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

Primář chirurgie, pracoviště Karviná

 

Požadavky:    

 • vysokoškolské vzdělání lékařského směru (odborná způsobilost podle § 4 zákona č. 338/2008 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta),
 • specializovaná způsobilost v oboru chirurgie,
 • licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení, 
 • schopnost analytického myšlení, samostatnost, spolehlivost, flexibilita, odpovědnost, odolnost vůči stresu, organizační schopnosti a rozhodnost, profesionální přístup,
 • morální a občanská bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost.

 

Přihláška uchazeče musí obsahovat:

 • motivační dopis, obsahující název funkce, datum a vlastnoruční podpis,
 • strukturovaný profesní životopis,
 • písemně zpracovaný koncept vize směřování a rozvoje oddělení chirurgie pracoviště Karviná a zachování nepřetržitého provozu traumatologické ambulance na pracovišti v Orlové (rozsah max. 4 strany A4),
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. (pouze pro narozené před 1.12.1971),
 • čestné prohlášení ve smyslu § 4 zákona č. 451/1991 Sb.,
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení   ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679.

Termín výběrového řízení: 20. 6. 2019.

Přihlášku se všemi náležitostmi zašlete v obálce označené „NEOTVÍRAT - VŘ – primář chirurgie“, nejpozději do 14. 6. 2019 včetně, na adresu: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Ing. Lenka Letochová – vedoucí OLZ, Vydmuchov 399/5, 734 01 Karviná-Ráj.

 

 

 

 Souhlas se zpracováním osobních údajů VŘ