Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Kvalitní péče v bezpečném prostředí

Prioritou naší nemocnice je poskytování profesionální a kvalitní zdravotní péče s důrazem na maximální bezpečnost pacientů a zaměstnanců. V naší nemocnici se snažíme o zajištění bezpečného prostředí, minimalizaci rizik a prevenci pochybení. Pro zajištění Vaší bezpečnosti jsme zavedli některá opatření a žádáme Vás o spolupráci při jejich realizaci.

1. Bezpečná identifikace - opakovaně se Vás ptáme na jméno a kontrolujeme
identifikační náramek

V rámci přijetí do naší nemocnice obdržíte náramek bílé barvy, na kterém je uvedeno Vaše jméno a další důležité údaje, který slouží k bezpečné identifikaci a přispívá k prevenci záměny pacienta. Ošetřující personál opakovanými dotazy nebo kontrolou identifikačních údajů na náramku zajišťuje, aby daný výkon byl proveden správnému pacientovi. Nebojte se opakovat Vaše jméno každému zdravotníkovi, který Vám bude poskytovat péči, a upozornit na svou totožnost, necítíte-li jistotu, že jste byli správně identifikováni.

2. Prevence pádu

V případě, že sestra vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu a dalším okolnostem (zejména účinky léků, které užíváte, pobyt v neznámém prostředí) vyhodnotí, že u Vás během pobytu v nemocnici hrozí riziko pádu, poskytne Vám informace o tom, jak riziko pádu a zranění minimalizovat. Žádáme Vás, abyste dbali pokynů, které dostanete. Nemáte-li dostatek informací o Vašem pohybovém režimu, neváhejte se ošetřujícího personálu zeptat. Nepřeceňujte své síly a nebojte se požádat personál o pomoc.

3. Prevence stranové záměny - před léčebným nebo diagnostickým výkonem
Vám lékař fixem označí část těla, na které bude výkon proveden

Před léčebným či diagnostickým výkonem na tzv. párových orgánech (např. na končetinách) provádíme jako součást bezpečnostního procesu k prevenci záměny strany označení té části těla, na které budete operován či vyšetřován. Označení operované části těla je provedeno fixem tak, aby byla možná opětovná kontrola před započetím výkonu. Lékaři se Vás před výkonem opakovaně zeptají na stranu postižení, zkontrolují stranu výkonu dle dostupné dokumentace a zaznamenají v „Protokolu stranového určení a kontroly identity pacienta“, který slouží opět k potvrzení správnosti strany výkonu.

4. Budete požádán/a o písemný souhlas k provedení některých diagnostických
či léčebných výkonů

Váš písemný souhlas bude vyžadován u výkonů dle Seznamu písemných informovaných souhlasů uveřejněného na našich webových stránkách v sekci Pacienti a návštěvníci. Lékař Vám poskytne informace o charakteru a průběhu výkonu, jeho rizicích, možných komplikacích a omezeních. Váš souhlas bude zaznamenán na formuláři Informovaný souhlas určený pro konkrétní výkon. Pokud nebudete poskytnutým informacím rozumět, opakovaně se lékaře dotazujte.

5. Hygienická pravidla - ošetřující personál dodržuje při kontaktu
s Vámi hygienická pravidla

V naší nemocnici jsou nastavena všeobecná hygienická pravidla k omezení přenosu nemocničních nákaz, které mohou komplikovat Vaše zotavení a prodloužit dobu pobytu v nemocnici. Jedním ze základních pravidel je dodržování hygieny rukou – ošetřující personál si před i po každém fyzickém kontaktu s Vámi dezinfikují ruce. Rovněž je nutné, abyste i Vy a další osoby, které Vás v nemocnici navštěvují, dbali na dodržování zásad osobní hygieny a hygieny rukou.

6. Bezpečnost při podávání léků

Informujte lékaře o všech užívaných lécích a také lécích, které si sebou přinášíte do nemocnice. Bez vědomí personálu neužívejte sami žádné léky, neboť tyto mohou negativně ovlivnit účinek léků, které jsou Vám naordinovány. Mějte přehled o tom, jaké léky jsou Vám podávány a proč. Léky Vám podává pouze kvalifikovaný zdravotnický pracovník - lékař nebo sestra. Sestra nebo lékař si před podáním léků ověří Vaši identifikaci (dotazem na jméno nebo kontrolou údajů na identifikačním náramku).

7. Buďte aktivními účastníky léčby

  • Ptejte se, kdykoliv Vám není něco jasné.
  • Ptejte se na svůj zdravotní stav, plán léčebné péče a výsledky.       
  • Upozorněte na svá omezení nebo problémy, zvyky a potřeby (alergie, bolest, poruchy zraku, sluchu atd.).